O2 Klean Spray

รู้จักกับ O2 KLEAN SPRAY - โอทู คลีน สเปรย์


สเปรยฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นจากธรรมชาติ 100 % สะอาด ปลอดภยัไร้สารเคมี สุขภาพดีทั้งครอบครัว ผลิตภัณฑ์ O2 Klean Spray ช่วยลด การสะสมและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นและวิจัยมาเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยโดยคัดสรร สารสกัดจากธรรมชาติอย่าเช่น Pine Oil Rice Husk ที่มีคุณสมบัติในการท าความสะอาดและไม่ทำลายเยื่อจมูก หรือก่อให้เกิดอาการ แพ้ อีกทั้งยังไม่ทิ้งสารตกค้างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือผู้มีอาการภูมิแพ้ ซึ่งได้รับการ ยอมรับทั่วโลกถึงความปลอดภัยและได้รับการรับรองให้เป็น Green Product จากประเทศสิงคโปร์อีกดว้ย

O2 KLEAN SPRAY (โอทู คลีน สเปรย)์ ได้รับความไวว้างใจในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบิน โรงแรม และโรงพยาบาลชั้นน า ดว้ยคุณสมบตัิที่แตกต่างจากสเปรย์ก าจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อื่นๆ เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี และไม่ติดก๊าซอีกทั้งยังมีน ้าเป็นตวัทา ละลาย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายจากการระเบิดหรือการติดไฟ นอกจากการใชฉ้ีดเพื่อก าจัด เชื้อแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ยงัสามารถนา O2 KLEAN SPRAY (โอทู คลีน สเปรย)์ ฉีดท าความสะอาดพื้นผิวทั่วไป เพื่อ ก าจัดเชื้อโรคเฉพาะบริเวณให้สะอาดหมดจด

นวัตกรรมเพื่อความสะอาด ปราศจากสารเคมี ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้ง และต่อต้านเชื้อแบคทีเรียในอากาศ ต้นเหตุหลักของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผสานกับคุณสมบัติของสเปรย์แบบ Water-Base ไม่มีแอลกอฮอล์ จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก ให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยสำหรับทุกที่ทุกคน

100% NATURAL
สกัดจากธรรมชาติ 100%
สะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาโดยปราศจากสารเคมี ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติของ 4 ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติ 100% ช่วยให้การกำจัดกลิ่นและเชื้อแบคทีเรียกมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ปลอดภัยสำหรับทุกคน

New

O2-002

O2 Klean Spray - Grape Seed, 70 ml - สเปรยฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นจากธรรมชาติ 100 % สะอาด ปลอดภยัไร้สารเคมี สุขภาพดีทั้งครอบครัว ผลิตภัณฑ์ O2 Klean Spray ช่วยลด การสะสมและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นและวิจัยมาเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย

฿ 180 ฿ 180
สมาชิก ฿ 165 ฿ 165
-8%
สินค้าหมด
New

O2-001

O2 Klean Spray - Oasis, 70 ml - สเปรยฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นจากธรรมชาติ 100 % สะอาด ปลอดภยัไร้สารเคมี สุขภาพดีทั้งครอบครัว ผลิตภัณฑ์ O2 Klean Spray ช่วยลด การสะสมและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นและวิจัยมาเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย

฿ 180 ฿ 180
สมาชิก ฿ 165 ฿ 165
-8%
สินค้าหมด
Powered by MakeWebEasy.com